Mental Health and Counseling Center
News Ticker

Counseling Duty List

※※※※※※The English translation is for reference only※※※※※※
For the most up-to-date information, please refer to the Chinese version
Mon Tue Wed Tus Fri
9:00~12:00

Li-Zhen Zhong

Da-Yuan MA

(every two weeks)
Lin-Lan Huang

Yu-Ting Zheng

 

Wan-Zhen Shen

Jhing-Yi Cheng

Xiao-Hui Du

 

 

 

Jing-Yi Chen

Xiao-Hui Du

Ya-Fen Lin

Yi-Ren Lu

 

 

Jing-Yi Chen

Xiao-Hui Du

Ya-Fen Lin

Yi-Ren Lu

 

 

Si-Rong Peng

Pei-Juang Xie

Zheng-Xen He

 

13:30~16:30 Li-Yan Wu

Jing-Yi Xu

Jing-Tong Zhuang

Ting-Mei Chen

 

 

Can-Ru Lee

Xin-Ru Yuan

Shou-Qian Kong

Wei-Ting Chen

Ying-Zhu Xu

 

Shu-Ying Liu

 

Yu-Jie Lin

 

Da-He Yang

 

Xin-Ru Yuan

 

Ting-Yu Chen

 

 

 

Wan-Jing Zhen

 

Ting-Yu Liu

 

17:30~20:30

Guai-Yu Liang

Jing-Tong Zhuang

Xue-Zhi Wu

Yu-Shuang Xu

 

Guei-Jen Wu

Chun-Ji He

 

Can-Ru Lee

Wen-Ke Chen

Ying-Shao Xu

Shi-Quan Wu